Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

ZGADZAM SIĘ
ZGADZAM SIĘ
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Skargi i reklamacje

informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji (BS)

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

 

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:
 2. osobiście w siedzibie Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym
  lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
 3. listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
 4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres zgloszenia@bsbelskduzy.sgb.pl (adres podany jest również na stronie internetowej Banku);
 5. faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]
§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2) adres korespondencyjny;
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) własnoręczny podpis klienta,
  z zastrzeżeniem ust. 2.

6) numer telefonu w przypadku wyrażania przez klienta woli otrzymania odpowiedzi na

reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2) numer karty
  3) numer rachunku, do którego wydano kartę
  4) datę transakcji;
  5) kwotę transakcji;
  6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo), zgodnie z danymi zaksięgowanej transakcji.

Formularze reklamacji dostępne są poniżej (Załącznik).

 1. W przypadku stwierdzenia przez bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4.W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub 2.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]
§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 4

1.Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.

 1. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.
 2. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
 3. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 2. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje
  i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 3. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
  1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta,
  2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

[Zgłaszanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych]

 1. W przypadku zgłoszenia przez klienta transakcji płatniczej, która według twierdzenia klienta nie była przez niego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, że transakcja nie była autoryzowana, Bank niezwłocznie nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji przywróci rachunek klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 2. Bank niezwłocznie przekazuje klientowi informację, o uznaniu jego roszczenia.

[Informacje dodatkowe]

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1) odwołać się do Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji,

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego**;
3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich*;
4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego** w sprawie rozwiązania sporu lub
5)   wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

 

[Skargi]

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank lub wykonywanej działalności, nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 4, § 7 ust. 1, 2, 3, 4 pkt. 1.

[Wniosek]

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 – 4.

Załącznik nr 1 Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta indywidualnego
Załącznik nr 2 Wzór formularza reklamacyjnego dla klienta instytucjonalnego
Załącznik nr 10 Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego
Załącznik nr 11 Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta
Załącznik nr 12 formularz_reklamacyjny_ubezpieczeniowy

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie  Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem:
00-549 Warszawa, ul. Piękna 20 oraz na stronie internetowej https://knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej  https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

*dotyczy konsumentów

** dotyczy klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników, dotyczy reklamacji ubezpieczeniowych